3.  Prawo odstąpienia od umowy 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności związane z ta umową. 

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Akro spółka cywilna stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: akro@ogrzewanietanie.pl lub pisemnie na adres Akro s.c. ul. Łódzka 225,  62-800 Kalisz

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej: 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  

Akro spółka cywilna.

ul. Łódzka 225 

62-800 Kalisz 
Ja ................................................................. niniejszym informuję o moim 

odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ......................

...................................................................................................................

................................................................................................................

Data zawarcia umowy to ............................................................................

data  odbioru towaru .................................................................................

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy

 nr   .....................................................................................................  


Imię i nazwisko…………………………………………………….  

Adres …..…………………….……..………………………………….  

Data…………………………………Podpis …………………………. 
Przesyłkę należy nadać na adres: 


Akro spółka cywilna. 

ul. Łódzka 225 

62-800 Kalisz

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 
4.  Brak możliwości odstąpienia od umowy 
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: 

1)   o świadczenie usług, jeżeli Akro-Bis spółka cywilna wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta; 

2)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta; 

3)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
5. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad 

Wszystkie produkty dostępne w Akro spółka cywilna są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur 

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Akro w ramach Akro spółka cywilna będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.